!
การประชุมสุดยอด

พรีเมียร์ โปร 5

ที่ไหน
พาร์คซิตี้ยูทาห์

การเข้าร่วมงานประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร

การประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร 5 จัดขึ้นสำหรับผู้นำ LifeVantage ใหม่ เพื่อเปิดประสบการณ์ในการธุรกิจครั้งใหม่ ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับนักธุรกิจอิสระของไลฟ์เวนเทจ โดยเปิดโอกาสให้นักธุรกิจอิสระใหม่ทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร 5 จะทำการอบรมนักธุรกิจอิสระให้เข้าใจการสร้างธุรกิจขั้นพื้นฐาน ความสำคัญของการอบรมครั้งนี้ นักธุรกิจอิสระจะได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อสร้างความเติบโตในธุรกิจ และขณะเดียวกันเพื่อเตรียมที่จะพัฒนานักธุรกิจอิสระในรุ่นต่อไป

บริษัทฯจะทำการแจ้งให้นักธุรกิจอิสระทราบทางอีเมล ทันที่นักธุรกิจอิสระผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถเข้าร่วมการประชุมนี้ จดหมายจะส่งให้ 1 ฉบับต่อ 1 รหัสเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถซื้อตั๋วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนี้ได้ ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งไว้ในจดหมายเชิญ เมื่อท่านได้รับจดหมายเชิญดังกล่าวแล้ว ท่านต้องทำการลงทะเบียนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่มีการตอบรับในจดหมายเชิญดังกล่าวในครั้งที่ 2 และท่านประสงค์ที่ขอเข้าร่วมในการประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร 5 ในครั้งต่อไป ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเองบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านเลือกเดือนหรือรอบในการเข้าร่วมประชุมมสุดยอด พรีเมียร์โปร 5 ตามที่ท่านต้องการได้

มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้อย่างไร

  • ท่านต้องทำคุณสมบัติในตำแหน่งพรีเมียร์ โปร 5 หรือคะแนนรวมขององค์กรมากกว่า 20,000 คะแนน ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • ท่านต้องรักษาคุณสมบัติตำแหน่ง โปร 5 โดยมีคะแนนรวมขององค์กรมากกว่า 20,000 คะแนน อย่างน้อย 3 เดือนในช่วงเวลาที่กำหนด

รางวัลการประชุมสุดยอดพรีเมียร์ โปร 5

  • 1 ท่านต่อ 1 รหัส
  • สิ่งทีท่านได้รับ: ที่พักสามคืน รวมตั๋วเครื่องบินไป – กลับจากซอลต์เลกซิตี้ และรถรับส่งไป – กลับระหว่างสนามบินและโรงแรม บริษัทฯ จะดูแลชุดลงทะเบียน การประชุมสัมนา และอาหาร ระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีการถ่ายทอดความรู้จากนักธุรกิจอิสระระดับมาสเตอร์และอิลิท
  • หากท่านประสงค์ที่จะจ่ายเพื่อเข้าร่วมงานประชุม ท่านจะต้องจ่าย 450 ดอลล่าร์สหรัฐ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ราคานี้เป็นราคาพิเศษสำหรับรหัสร่วมหรือคู่สมรสเท่านั้น

เงื่อนไขการทำคุณสมบัติ
การประชุมสุดยอด พรีเมียร์ โปร 5 นั้นอนุญาตให้เข้าร่วมได้สูงสุดไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 รหัสสมาชิก
หากนักธุรกิจอิสระท่านใดทำคุณสมบัติครบถ้วนแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดพรีเยร์ โปร 5 ครั้งนี้ได้ ท่านยังมีโอกาสที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งถัดไป
ท่านไม่สามารถโอนสิทธิที่ท่านได้รับนี้ให้กับบุคคลอื่นได้
ท่านไม่สามารถเรียกร้องเพื่อขอรับการชดเชยสิทธิในรูปแบบอื่นได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตีความกฏระเบียบในการเข้าประชุมสุดยอดนี้
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว